Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZÓDÉSI FELTÉTELEK

E-LEARNING KÉPZÉSEK

MEGRENDELÉSÉRE

 

Bevezetés

  1. Az Általános Szerzödési Feltételek (ÁSZF) alkalmazásának célja

Az ÁSZF alkalmazásának a célja, hogy a Trainingplaza Kft. és a vele szerződött partnerek, illetve felhasználók tekintetében meghatározza az e-leaming tananyagok felhasználásával végzett képzések megrendelésének és teljesitésének feltételeit.

  1. Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról, annak hatályba Iépése elött elözetesen értesíti a Megrendelőt a honlapon keresztül.

Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszpnyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF meg változott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követöen a Szerzödést 15 napos felmondási idövel megszüntetni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minösül, ha a Megrendelő a szerzödés felmondására vonatkozó nyilatkozatot eimulasztja, illetve ha az ÁSZF módosításának hatályba lépését követöen újabb szolgáltatást rendel a Szolgáltatótól.

  1. Fogalommeghatározások

Szolgáltató: a jelen ÁSZF tekintetében a Trainingplaza Kft.

Megrendelő: az a személy, aki a Trainingplaza Kft.-vel megkötött szerződés alapján a jelen ÁSZF és mellékletei szerint jogosuìt igénybe venni a Szolgáltató szolgáltatását.

Tanuló: a tananyagot igénybe vevő személy, vagy a Megrendelővel jogviszonyban álló személy, aki a Megrendelő megrendeìése alapján a Szolgáltató által biztositott e-leaming képzésben részt vesz.

Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi szerzödés, és annak valarnennyi melléklete

E-learning tananyag: a jelen ÁSZF l. számú meilékletében felsorolt, tananyagok.

E-learning képzés: az E-learning tananyagok íelhasználásával végzett elméleti képzés.

Egyedi autentikáció: a Megrendelő képviselőjének, illetve továbbá a Tanulónak a választott felhasználónéven és jelszón alapuló egyéni azonosítása.

  1. Szolgáltatás tárgya

4.1. A Megrendelő, illetve a Tanuló megrendelése alapján a Szolgáltató felhasználói jogot biztosít a megrendelt e-Iearning tananyagnak felhasználásához A Szolgáltató által biztosított felhasználási jog alapján a Tanuló a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel jogosult az e-leaming képzést elvégezni.

4.2. Az e-leaming képzés elvégzéséhez szükséges technikai és infrastrukturális feltételek biztosítása (internet-hozzáférés, számítógép stb.) nem képezi a szolgáltatás tárgyát.

4.3. A Megrendelő a Szolgáltatóval megkötött szerződés alapján, a Tanulók regisztrálásával, és e-Ieaming képzések megrendelésével és díjának megfizetésével kapcsolatos funkcionalitások használatára válik jogosulttá.

  1. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

5.1. A szolgáltatás igénybevètelének feltétele, hogy a Megrendelő a Tanulót, illetve a Tanuló önmagában – a személyes adatok megadásával regisztrálja a megadott internetes felületen. A Tanuló adatainak továbbításáért, azoknak az tárolásáért, továbbá az adatok valódiságáért a Megrendelő vagy a Tanuló felel. A jogosulatlanul, vagy helytelen, téves adatok továbbításából származó károkért a Szolgáìtatót nem terheli felelösség.

5.2. A Tanuló adatainak regisztrálását követően a Szolgáltató a Tanuló részére a megadott e-maíl címre elektronikus levélben megküldi az e-learning kézésre való regisztrációról szóló visszaigaszolást. Ezt követöen a Tanuló pedig megkezdheti a képzést.

  1. A Szolgáltató, a Megrendelő és a Tanuló jogai, kötelezettségei

6.1. Megrendelő, vagy Tanuló megrendelésével a Tanuló jogosultságot szerez az

e-leamìng képzés elvégzésére, és az e-leaming tananyag felhasználására.

Megrendelő a Tanulóval kötött szerződésében köteles úgy megállapodni a

Tanulóval, hogy a Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.

6.2. Az egyes e-learning tananyagok felhasználásának és az e-learning képzésben történö részvétel 5.2 és 5.3 pont szerinti idöbeli korlátait, a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

6.3. A Szolgáltató által biztosított felhasználási joga alapján a Tanuló jogosult az e-leaming tananyag intemeten keresztül megjelenítésére és az e-leaming képzésben való részvételre. Az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a Szolgáltató fenntart. Ebböl következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. Megrendelő köteles ezeket a rendelkezéseket a Tanulóval kötött szerzödésben is rögzíteni.

6.4. A Tanuló és Megrendelő az e-leaming tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és jelszót megadó személy felel. A Megrendelő vagy Tanuló köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót és a jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott, vagy az érdekkörében eljáró szeméìy felhasználóneve és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Tanulót, hogy a

Tanuló által az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a Tanuló felel, és köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató, illetve jelszavát megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméböl vagy elmulasztásából eredö károkért a Szolgáltató nem felel.

6.5. A Szolgáltató kizárja a feielösségét a Megrendelő vagy a Tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történö felhasználása következményeként felmerülö károkért és veszteségekért, attói, hogy ez a felhasználás akár Megrendelő, vagy a Tanuló tudomásával, akár anélkül történik. A Megrendelő és a Tanuló viszont felelössé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a Szolgáltatónak vagy más félnek okozott károkért.

6.6. A Megrendelő tudomásul veszi, és erről a Tanulót is tájékoztatja, hogy az e-learning képzés elvégzése során a Megrendelő és a Tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek.

6.7. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a szolgáltató a képzés ideje alatt és a

jogszabályban meghatározott ideig adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a Tanuló aktuális képzésben történö elörehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanuló válaszait, eredményeit.

6.8. A Tanuló regisztrációját követően a Tanuló egyedi autentikációval a rendszerbe belépéseit – ideértve a Tanuló számítógépe IP címének naplózását is -, a rendszer minden esetben rögzíti. Megrendelő köteles tájékoztatni a Tanulót, hogy rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

6.9. A Szolgáltató vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések e-leaming tananyagaihoz a Rendszerben 7×24 órás rendelkezésre állás mellett hozzáférést biztosít. A Tanuló az e-leaming képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi autentikációt követöen folytathatja.

6.10. A Szolgáltatót nem terheli feleìösség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elhárithatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Megrendelő, vagy a Tanuló díjfïzetési kötelezettsêgét. A Szolgáltató éves szinten 96%-os időbeii rendelkezésre állással biztosítja az e-learning képzések elérését.

6.11. A Szolgáltató jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni a rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

6.12. A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Szolgáltatót nem terheli felelösség.

6.12. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelőssége amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. (2) bekezdèsén alapul, és a Szolgáltató a jelen ÁSZF l. számú mellékletében feltüntetett díjakat ennek ñgyelembe vételével állapította meg.

6.13. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő és a Tanuló önkéntesen megadott e-mail címére az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni.

  1. Fizetés

7.1. Megrendelő vagy a Tanuló a szolgáltatást díj fizetése ellenében veheti igénybe. A Megrendelő vagy a Tanuló köteles a Szolgáltató által kiszámlázott díjakat azok esedékességekor maradéklalanul kiegyenlíteni. Az egyes e-leaming tananyagok felhasználásáért fizetendő díjak mértékét az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

7.2. A díj megfìzetése Mergrendelő vagy Tanuló által átutalással lehetséges.

7.3. Megrendelő és Tanuló elfogadja, hogy a Szolgáltató az e-learning tananyag megrendelésével egyidejűleg, e-learning tananyagonként a Megrendelő megadott számlázási adatok alapján – ötnapos fizetési határidővel – számlát állít ki. A Szolgáltató által kiállított számla minden tekintetben

megfelel vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek.

7.4. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, különösen az általános forgalmi adó mértkének változása esetén. Az árváltoztatás a Megrendelő vagy a Tanuló által már kiegyenlített ellenértéket és ennek alapján igénybe vett szolgáltatást nem érinti.

7.5. Szolgáltató a Megrendelő vagy a Tanuló által fizetett díjakat a tartozások keletkezésének időbeli sorrendjében számolja el. Ennek megfelelően a Szolgáltató a Megrendelő vagy a Tanuló áltaI díjat az elsőként a legkorábban kiállított, de még ki nem egyenlített számla alapján fennálló tartozásra, majd ezt követően az idörendben soron következö számla alapján fennálló tartozásra számolja el. A Megrendelő vagy Tanuló ettől eltérő rendelkezését a Szolgáltató nem veszi figyelembe.

7.6. Amennyiben a Megrendelő vagy Tanuló által átutalt díj meghaladja a Szolgáltató által kiálított számlák szerinti tartozások összegét, úgy az átutalt többletet – a Megrendelő ettől eltérő, írásban közölt visszafizetés iránti kérelmének kézhezvételéig – a Szolgáltató nyilvántartja, és a későbbiekben kiállítandó számlák kiegyenlítésére számolja el.

7.7. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatását korlátozni, vagy felfüggeszteni, illetve jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül is a Megrendelő és Tanuló hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni, vagy megszüntetni. A Megrendelő vagy Tanuló fizetési késedelmére tekintettel a Szolgáltató e pont szerinti intézkedései nem minősülnek szerzödésszegésnek. Megrendelő és Tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan, a Szolgáltató által kiállított számla alapján fennálló fizetési kötelezettségének a számlában feltüntetett fizetési határidőn belül nem tenne eleget, úgy a Szolgáltató jogosult megtagadni az elvégzett e-leaming képzés(ek)röl az igazolás(ok) kiállítását és a Megrendelő részére történő megküldését, valamint jogosult továbbá a fizetési késedelem idötartama alatt megtagadni további e-learning képzések megrendelésének a befogadását.

7.8. Megrendelő és Tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési késedelme esetén a Szolgáltató az elvégzett e-learning képzésekről megtagadja az igazolás kiállítását és megküldését, úgy ennek okáról a Megrendelő által regisztrált Tanulók is tudomást szerezhetnek. Megrendelő késedelmére tekintettel a Szolgáltató kìzárja a felelősségét az ebböl eredő károkért,

  1. A szerzödés idöbeli hatáiya, megszüntetése

8.1. Szolgáltató és a Megrendelő, valamint Tanuló között a szerződés azon a napon jön létre, amely napon mindkét fél aláírta a Szerződést.

8.2. A szerződés megszüntethetö írásba foglalt közös megegyezéssel, továbbá rendes felmondással, illetve súlyos szerzödésszegés esetén rendkívüli felmondással.

8.3. A szerződést mindegyik fél, a másik félhez eljutatott írásbeli felmondással, indoklás nélkül, 60 napos felmondási idövel megszüntetheti. A felmondás közlését követöen a Megrendelő vagy Tanuló nem rendelhet meg a Szolgáltatótól további e-leaming képzést.

8.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni a másik fé! súlyos szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondást írásba kell foglalni és meg kell indokolni. A Szolgáltató küiönösen akkor jogosult a szerzödést rendkívüli feìmondással megszüntetní, ha a Megrendelő vagy a Tanuló:

– Ismételten fizetési késedelembe esik, vagy felszólitás eìlenére sem rendezi lejárt tartozását.

– A szolgáltatás igénybevétele során jogosulatlanul ad meg adatokat, vagy valótlan adatokat ad meg,

– Veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszì a Szolgáltató szolgáltatásának teljesítését, vagy a Szolgáltató jó hírnevét, vagy érdekét sértő közlést tesz, vagy ilyen magatartást tanúsít,

8.5. A szerződés rendkívüli felmondással történö megszüntetése esetén a Megrendelő vagy Tanuló nem jogosult további szolgáltatás igénybevételére, és a Szolgáltató korlátozhatja, illetve megszüntetheti a Rendszerhez történö hozzáférését.

8.6. A Megrendelő vagy Tanuló akkor jogosult a szerzödést rendkivüli felmondással megszüntetni, ha a Szolgáltató saját döntése szerint – anélkül, hogy erre akár a szerződés rendelkezései vagy hatósági intézkedés alapján jogosult vagy köteles lenne – egyoldalúan felfüggeszti a szolgáltatàs nyújtását.

8.7. A szerződés megszűnése esetén a Megrendelő vagy Tanuló köteles megfizetni a Szolgáltatónak a szerződés megszűnéséig felmerülö díjakat. A szerzödés megszünése esetén a Megrendelő és a Tanuló által még ki nem egyenlített díjak azonnal Iejárttá és esedékessé válnak.

8.8. Megrendelő és a Tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzödést a Szolgáltató a Megrendelő vagy a Tanuló súlyos szerződésszegésére tekintettel rendkívüli felmondással szüntette meg, úgy a megszüntetést követően 2 évig a Szolgáltató nem köt ismételten szerződést a Megrendelővel vagy a Tanulóval.

  1. Vis maior

9.1. Egyik Fél sem felelős a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerzödésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minösülnek a fél érdekkörén, ellenörzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetöségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítêsét.

9.2. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem idötartamával. Amennyiben a vis maior idötartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3. Az a fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható idötartamáról a másik Felet e-mailben, vagy a

  1. Szolgáltatással kapcsolatos bejelentések

10.1. Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos bejeìentéseit, észrevételeit vagy panaszait az alábbi elérhetöségek valamelyíkén közölheti a Szolgáltatóval:

E-mail: [email protected]

Postai levelezési cím: 1112 Budapest, Tájék utca 14. fszt. 6.

Ügyfélszolgálati telefon: 06 hetven 3029234

10.2. Szolgáltató a Megrendelő és a Tanuló által küldött bejelentéseket rögzíti, és legalább egy évig megőrzi a bejelentés kivizsgálásának eredményével együtt. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban beérkezett bejelentéseket, azok tartalmától azonnal, de legkésöbb 60 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéröl a Megrendelőt vagy a Tanulót értesíti.

10.3. Amennyiben a Megrendelő által küldött észrevétel érdemi kivizsgálásához további infonnáció szükséges, úgy a Szolgáltató erröl a panaszost értesíti. A bejelentés kivizsgálása csak az informácíók beérkezését követöen folytatódik. Az értesítés megküldésétöl a kért információk beérkezéséig terjedő idötartam nem számít be a Szolgáltató által a kivizsgálásra vállalt 60 napos időtartamba.

 

Trainingplaza Kft.

Képviseli Horváth György

Ügyvezető

1.sz. Melléklet

 

1. tréninganyag

Pályaválasztás – interaktív önismereti kalandjáték a weboldalon leírt tulajdonságokkal és jellemzőkkel – 6.450 Ft ÁFÁ-val.